Periferic Records - Stereo Kft.      H-1114 Budapest, Bartók Béla út 59.   tel.: +36-1-385-63-43   
stereokft@gmail.com
Musica Historica
Magyarország
 
 
Dicséretes ez gyermek (XV–XVIII. századi magyar és közép-európai karácsonyi muzsika) régizene, Karácsonyi

További részletek, nagyobb kép, tracklist A karácsonyi ünnepkör régi zenei emlékei Közép-Európában annyira sokfélék, hogy lehetetlen egy CD-n bemutatni őket. E sokféleségből mégis felvillanthatunk egy-egy jellemző részletet, s néhány közismert népének nyomán képet adhatunk több évszázad zenei ízlésének változásairól.

A XV. századi latin szövegű, népszerű ünnepi énekek némelyikét a XVI. század elején a reformáció elterjesztette az új egyházakban, de a katolikus énekeskönyvekben is sokszor megjelentek. A lemez e kulturális cserefolyamatok emlékére készült, hiszen a zene terén folyamatos érintkezés kötötte össze a politikai harcban álló egyházakat. Az elhangzó művek a Zsigmond- és Mátyás-kori kódexek adventi és újévi cantióitól a reformáció, majd az ellenreformáció korának népénekein át a XVIII. század közepéig sorakoznak. A XVIII. századi Magyarországon meghonosodó osztrák, cseh-morva és szlovák „parasztbarokk” karácsonyi szokások emlékét őrzik a magyar népzenében fennmaradt dallamcsaládok, köztük Zrunek György gyöngyösi pásztormiséjének (1767) részletei, dudanóták és pásztortáncok, illetve a krakkói magyar diákok karácsonyi éneke. A kor barokk udvari zenéjének hatását tükrözi a chanuka alkalmával elhangzó zsidó hangszeres darab (1727) és a magyar barokk zene egyik kulcsfigurájának számító Esterházy Pál (1635–1713) szerzeményei.

A lemezen együtt szerepelnek a gótika csipkefinom, angyali cantiói, középkori táncos újévköszöntők, a Mária-kongregációk áhítata, zsidó polgárcsaládok barokk táncdallama, szlovák és magyar betlehemesek dudás pásztorai, bárányai, ünnepi jászlat állító szegény diákjai. Arany, tömjén, mirha, kolbász, sódar, szalonna – a haragvó télnek fittyet hányó, kétezer esztendős égi és földi ünnep.

Csörsz Rumen István - ének, lant, koboz, ud, tekerőlant, citera, kontra, duda, görbekürt, doromb, ütőhangszerek
Farkas Zoltán - cselló, fidula
Kasza Roland - ének, kórus, orgona, harangjáték, xilofon, ütőhangszerek
Kovács Attila - kórus, arciliuto, diszkantlant, psalterium, koboz, mandolin, furulyák, harangjáték, ütőhangszerek
Palócz Réka - ének, középkori hárfa, furulya, ütőhangszerek
Széplaki Zoltán - ének, furulyák, reneszánsz és barokk fuvola, zergekürt, töröksíp, ütőhangszerek
Tövisházi Zsófia - kórus, hegedű, fidula

1.Szűz Mária e világra nékünk szent Fiá hozá
2.Ez nap nékünk dicséretes nap
3.Walther Frye: Ave regina coelorum
4.Adventi cantiók a Franus-cantionaléból
5.Novus annus adiit – In hoc anni circulo
6.Flos florum inter lilia
7.Küldé az Úr szent arkangyalát
8.Íme, midőn mindenek bírsággal hívatnak
9.Parancsolá az Augustus császár
10.In dulci jubilo
11.Gloria – Juhászok, ne féljetek – Et in terra
12.Már az dolgot elvégeztem – Pásztortársak, új hírt mondok
13.Chanukah
14.Gyönyörű szép leány de nagyon sírdogál
15.Mostan kinyílt egy szép rózsavirág
16.Üdvöz légy, kis Jézuska
17.In natali Domini
18.Esterházy Pál - Nil canitur jucundius
19.Esterházy Pál - Jesu praesentia
20.Vígan zengjetek, citerák
21.Benedictus – Agnus Dei – Dona nobis pacem
Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
CSRI 007 CD 2013   2300 Ft
 
 
Dámák és banyák régizene

További részletek, nagyobb kép, tracklist A főként diákok, katonák, céhlegények és mezővárosi polgárok által megőrzött közköltészet fontos közvetítő szerepet játszott az irodalom és a népi kultúra között. Alkotói versbe-dalba szedték környezetük fontos társadalmi és magánéleti témáit, műveik terjedését kéziratos énekeskönyvek és népszerű nyomtatványok segítették, sok vers pedig a paraszti folklórig is eljutott. A közköltészet egyik legnagyobb témakörét a házassággal és a női szerepekkel kapcsolatos dalok alkotják. Ezek fontos együttélési szabályokat rögzítettek – intő-oktató célzattal – abból a célból, hogy az asszonyok ne válhassanak uruk zsarnokaivá. E régi humoros emlékek nélkül még Csokonai Dorottyája sem érthető teljesen! A dalok megszólaltatásához a zenekar nemcsak egykorú dallamokat használt fel, hanem népzenei gyűjtéseket is. A közzeneként elhangzó XVII–XIX. századi, illetve népi táncmuzsika a dalok egykori előadásánák miliőjét (farsang, lakodalom, szüreti mulatság) érzékelteti.

Csörsz Rumen István - ének, koboz, lant, gitár, barokk gitár, tekerőlant, citera, cimbalom, duda, moldvai kaval, zuzuló, kórus
Juhász Viktor - cselló, kórus
Kasza Roland - ének, csembaló, xilofon, nagydob, darabukka, csattogó, csörgődob, kórus
Palócz Réka - szoprán, doromb, kórus
Sudár Balázs - koboz, mandolin, csattogó
Széplaki Zoltán - ének, furulyák, harántfuvola, görbekürtök, schalmei, kórus
Tövisházi Zsófia - hegedű, kórus

1. Pálóczi Horváth Ádám: Leány ABC
Férjhez adnám a lányomat
A győri leányok indulatba' vannak
2. Házasodnom kellene, ha nem állnál ellene
3. Be kár, be kár nékem a pártát viselnem
4. Egy éneket hallék Új-Tordában
5. Új hírt mondok, minden reá hallgasson
6. Wallachisch Ballet - Kosaken Ballet - Hungarisch Ballet - Griechisch Ballet
7. Hallod-é, ifjú, jöjj te egy szómra
8. Bujdosol, árva legény, házasodhatnál, szegény
9. Magyar tánc
10. Feleséget vettem én
11. Mért nem akarsz, édes uram, korcsmából hazajönni?
12. A leányok jók, nem rosszak
13. Egyszer egy szép gondolatom ütközött eszembe
14. Megbolondult a világ
15. Lakodalmi táncok
16. Pálóczi Horváth Ádám: A férjhez vágyó özvegyasszony
17. Csokonai Vitéz Mihály: Egy fiatal házasulandónak habozása
Cserebogár, cserebogár
18. Félre innét, vén boszorkány, majd megbirbitéllek!

Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
CSRI 004 CD 2007   2200 Ft
 
 
Jelentem versben mesémet - Balassi Bálint énekei (2 CD) régizene

További részletek, nagyobb kép, tracklist Az európai rangú magyar reneszánsz költő, Balassi Bálint korában a költészet még nem minden esetben szakadt el a muzsikától. A költő nótajelzései világosan jelzik, hogy melyik korabeli magyar, nyugat- vagy kelet-európai dallamra írta verseit. Ezek közül az utalások közül mára elég sokat sikerült megfejteni, vagy legalább alternatív dallammal helyettesíteni. A 2004-es Balassi-emlékévben megjelent dupla CD-n kétféle tematika szerint rendeztük el a verseket: külön adtuk ki a szerelmes énekek legjavát, s külön az istenes és vitézi énekeket. Ez utóbbin mesterünk, Kobzos Kiss Tamás is közreműködik. A Balassi-versek között bákói hajdútáncok, lengyel, osztrák, olasz és török hangszeres muzsika is felcsendül.

Csörsz Rumen István - ének, lantok, koboz, ciszter, töktambura, tekerőlant, furulya, hólyagsíp, zergekürt
Dimén Csaba - ének, viola da gamba, cimbalom
Kasza Roland - ütőhangszerek
Palócz Réka - szoprán, blockfőte, csörgő
Sudár Balázs - ének, koboz, baglama, ütőhangszerek
Széplaki Zoltán - ének, blockföték, harántfuvola, görbekürtök, zergekürt, hólyagsíp
Tövisházi Zsófia - ének, hegedű

Közreműködik:
Kobzos Kiss Tamás - ének, lant, koboz, töktambura
Dobi Imre - rendeszánsz harsona, bolckföték, zergekürt

I. Balassi Bálint szerelmes énekei
1. Polnischer Tantz (Matthaeus Waisselius tabulatúrája, 1592)
2. Nyolc ifiú legén minap úton menvén egy erdőben jutának
3. Széllyel tündökleni nem látd-é ez földet gyönyörű virágokkal?
4. Jelentem versben mesémet
5. Siralmas nékem idegen földen már megnyomorodnom
6. Mindennap, jó reggel ezen repültök el szóldogálván, darvaim
7. Most adá virágom nékem bokrétáját
8. Eredj, édes gyűrőm, majd jutsz asszonyodhoz
9. Reménségem nincs már nékem
10. Bákói hajdútáncok (magyar és román néphagyomány)
11. Ez világ sem kell már nékem
12. Ha ki akar látni két eleven kutat
13. Mire most, barátom, azon kérdezkedel
14. Hallám egy ifjúnak minap éneklését
15. Már csak éjjel hadna énnekem nyugodnom
16. Szabadsága vagyon már én szegény fejemnek
17. Régi szerelmem nagy tüze
18. Idővel paloták, házak, erős várak, városok leromlanak
19. Wo soll ich mich hinkehren - Padoana - Elburato (Kisvárady Miklós tabulatúrája, 1561)
20. Ó, nagy kerek kék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotája
21. Az Zsuzsánna egy szép német leán
22. Kegyelmes szerelem, ki ily jót tél velem, áldott légyen te neved
23. Szít Zsuzsánna tüzet szívemből magára - Friss szép fejér póka

II. Balassi Bálint istenes és vitézi énekei
1. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét
2. Az Szentháromságnak első személye
3. Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje
4. Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél
5. Bizonnyal esmérem rajtam nagy haragod
6. Ó, én kegyelmes Istenem
7. MIKOLAJ GOMÓLKA: Psalmus I. - Psalmus XXX. (1580)
8. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam
9. Az Szentháromságnak harmadik személye
10. Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása
11. Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr
12. Ó, magas egeknek, nagy mély tengereknek igazgató Istene
13. Der milde, treue Gott (viola da gamba-variációk)
14. Ó, én édes hazám, te jó Magyarország
15. Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten
16. Segélj meg éngemet, én édes Istenem
17. Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes
18. Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak

Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
CSRI 002-003 CD 2004   2600 Ft
 
 
Amor ey (Középkori világi muzsika) régizene

További részletek, nagyobb kép, tracklist A középkor világi muzsikájának kincseiből készült válogatás Magyarországon az elsők között vállalta fel e távolinak tűnő, mégis modern zenei réteg bemutatását. A lovagi költészet emlékei közül Rambaut de Vaqueiras, Bernart de Ventadorn, Jaufre Rudel és Peire Vidal trubadúrénekei, Neidhart von Reuenthal Minnesänger-dalai, valamint Martim Codax gallego költő versei hangzanak el. A hangszeres darabok elsősorban Itália, Észak-Franciaország és Csehország hangjegyes kódexeiből valók, előadásukhoz a kelet-európai népzenei hagyomány eszköztárát is felvonultattuk. A provanszál, ófelnémet és gallego nyelvű versek a kísérőfüzetében Vaskó Péter műfordításában olvashatók.

Chereji Szilárd - fidula, doromb
Csörsz Rumen István - ének, koboz, mandora, kanun, tambura, fidula, duda, furulyák, hólyagsípok, ütőhangszerek
Kasza Roland - xilofon, ütőhangszerek
Sudár Balázs - koboz, lafta, baglama, ütőhangszerek
Széplaki Zoltán - ének, furulyák, harántfuvola, zergekürt, hólyagsíp, ütőhangszerek
Tövisházi Zsófia - ének, fidula, rebek
Vető Júlia - fidula

1. A l'entrada del temps clar
2. Danca Amorosa
3. Raimbaut de Vaqueiras: Calenda maia
4. La septime estampie royal
5. La quinte estampie royal
6. Saltarello I.
7. Jaufré Rudel: Quan lo rius de la fontana
8. Il Lamento di Tristano
9. Mayenzayt - Danse
10. Neidhart von Reuenthal: Kint, bereitet iuch
11. Neidhart von Reuenthal: Sinc an, guldin huon
12. Danse Real
13. Je prise altoes - Cím nélkül - Vor aller der welt - In alreley
14. Bernart de Ventadorn: Non es meravelha seu chan
15. Czaldy Waldy
16. Martim Codax: Ondas, do mar de Vigo - Eno sagrado, en Vigo
17. Trotto
18. Peire Vidal: Baros, de mon d'an covit
19. Saltarello II.
20. Saltarello Makedonsko

Hozzászólás, vélemény (eddig 0 darab)
CSRI 001 CD 2003   2200 Ft